W związku z realizacją obowiązku ustawowego  i dbałością o  komfort i bezpieczeństwo naszych klientów przedstawiamy najważniejsze informacje o zasadach przetwarzania  danych osobowych w AS-Ekspert RODO Dariusz Stencel.

 

Postanowienia ogólne

Administratorem Państwa danych osobowych będzie AS-Ekspert RODO Dariusz Stencel z siedzibą w Gdańsku 80-252, ul. Jaśkowa Dolina 8/3A, NIP: 958-080-59-13, REGON: 380386580.

Państwa dane osobowe są przetwarzane z zachowaniem wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, RODO).

Przywiązujemy dużą wagę do ochrony danych osobowych użytkowników naszej strony internetowej i dla zwiększenia ich bezpieczeństwa posiadamy certyfikat SSL zapewniający poufność transmisji danych przesyłanych przez Internet.

Poniższa polityka prywatności określa w jaki sposób możemy korzystać z Państwa danych osobowych.

Za "Dane osobowe" uważa się wszelkie informacje za pomocą których możecie Państwo przy niewielkim nakładzie kosztów, czasu i działań zostać zidentyfikowani.

Zwracamy się do „Państwa” jako do każdego indywidualnego użytkownika naszej strony internetowej.

 

Kiedy zbieramy dane za pomocą Internetu?

Możemy zbierać dane osobowe gdy wysyłają Państwo e-maila za pośrednictwem poczty elektronicznej.

 

Co robimy z Państwa danymi osobowymi?

Kiedy podają nam Państwo dane osobowe, wykorzystujemy je w następujących celach:

-      przygotowania i wykonania zawartej z Państwem umowy,(art. 6 ust 1 lit B RODO),

-      umożliwienia kontaktu a w szczególności Państwa zapytań, zgłoszeń uwag i problemów.

Aby wypełnić ciążący na nas obowiązek prawny oraz nasz prawnie uzasadniony cel, Państwa dane osobowe przetwarzamy również w celu:

-      realizacji obowiązku prawnego (przechowywanie umów, faktur, ksiąg rachunkowych),

-      zapobiegania przestępstwom i zapobiegania korzystania z naszych usług w niewłaściwy sposób, w szczególności niezgodny z prawem,

-      dochodzenia roszczeń oraz ochrony przed roszczeniami, w tym: windykacja należności, postępowania sądowe, postępowania mandatowe,

-      wypełniania postanowień sądów, prawa, policji i innych organów państwowych.

Na dane osobowe przetwarzane w powyższych celach nie musicie Państwo wyrażać zgody.

 

Państwa dane mogą być przekazane:

 

-      wyłącznie w celu  wykonywania umowy dla Państwa – naszym zaufanym partnerom, firmom działającym na nasze zlecenie, dostawcom IT, podmiotom prowadzącym działalność pocztową lub kurierską, bankom,

-      podmiotom uprawnionym  do ich uzyskania w tym urzędom państwowym, organom ścigania, sądom w razie żądania na odpowiedniej podstawie prawnej.

 

Jak długo przechowujemy Państwa dane?

Państwa dane osobowe przetwarzamy przez okres wykonywania umów i zobowiązań, okres przedawnienia roszczeń wynikający z przepisów prawa oraz okres przechowywania dokumentów dla celów podatkowych i rachunkowych. W szczególnych przypadkach powyższe dane przetwarzamy do dnia uwzględnienia państwa sprzeciwu złożonego na podstawie art. 21 RODO.

 

Państwa dane mogą być otrzymane:

 

-      bezpośrednio od Państwa,

-      od Państwa pracodawcy, pracownika, współpracownika lub innej osoby z którą Państwo współpracujecie, bądź którą dobrowolnie upoważniliście - do przekazania nam danych osobowych w celu ewentualnej realizacji umowy, wstępnego zapoznania się z ofertą, uzyskania szczegółowych informacji w zakresie oferowanych przez nas usług.

 

Poufność przekazywanych do nas danych osobowych

Nie ujawniamy Państwa danych osobowych osobom, które nie są uprawnione do ich przetwarzania, w szczególności nie sprzedajemy ich i nie wymieniamy się w celach marketingowych.

 

Kontakt e-mailowy.

Kontaktując się z nami za pośrednictwem poczty elektronicznej, w tym również przesyłając zapytanie poprzez formularz kontaktowy, w sposób naturalny przekazujesz nam swój adres e-mail jako adres nadawcy wiadomości. Ponadto, w treści wiadomości możesz zawrzeć również inne dane osobowe. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne, by nawiązać kontakt.

Twoje dane są w tym przypadku przetwarzane w celu kontaktu z Tobą, a podstawą przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO, czyli Twoja zgoda wynikająca z zainicjowania z nami kontaktu. Podstawą prawną przetwarzania po zakończeniu kontaktu jest usprawiedliwiony cel w postaci archiwizacji korespondencji na potrzeby wewnętrzne (art. 6 ust. 1 lit. c RODO).

Treść korespondencji może podlegać archiwizacji i nie jesteśmy w stanie jednoznacznie określić, kiedy zostanie usunięta. Masz prawo do domagania się przedstawienia historii korespondencji, jaką z nami prowadziłeś (jeżeli podlegała archiwizacji), jak również domagać się jej usunięcia, chyba że jej archiwizacja jest uzasadniona z uwagi na nasze nadrzędne interesy, np. obrona przed potencjalnymi roszczeniami z Twojej strony.

 

Czy przetwarzamy państwa (Twoje) dane automatycznie?

Państwa dane nie są przetwarzane w sposób zautomatyzowany oraz nie są profilowane.Dobrowolność  podania danych przez klienta

Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji umowy i obowiązków prawnych. Fakt niepodania ww. danych skutkuje brakiem możliwości nawiązania współpracy.

 

Przysługuje Państwu prawo do:

 

-      dostępu do treści swoich danych oraz ich sprostowania,

-      usunięcia (bycia zapomnianym)  lub ograniczenia przetwarzania,

-      wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,

-      przenoszenia danych,

-      wycofania udzielonej zgody, gdy przetwarzanie danych odbywa się na jej podstawie.

Dodatkowo przysługuje Państwu prawo do złożenia sprzeciwu  do przetwarzania danych, skargi, w przypadku uznania, że dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z wymogami prawa do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

Dzieci

Nasza strona nie jest adresowana do osób poniżej szesnastego (16) roku życia i takie osoby są proszone o niepodawanie danych osobowych. Jeżeli stwierdzimy, że uzyskaliśmy dane osobowe osoby, która nie ukończyła 16 lat, AS-Ekspert RODO Dariusz Stencel podejmie odpowiednie kroki mające na celu spowodowanie usunięcia takich danych.

 

Odnośniki do innych stron

Nie możemy ponosić odpowiedzialności za zasady zachowania prywatności obowiązujące na tych stronach. Namawiamy, by po przejściu na inne strony, zapoznać się z politykami prywatności tam ustalonymi. Niniejsza polityka prywatności dotyczy tylko strony AS-Ekspert RODO.

 

Jak można się z nami skontaktować?

W razie, gdybyście mieli Państwo jakiekolwiek pytania, zastrzeżenia lub wątpliwości dotyczące treści niniejszej Polityki prywatności lub sposobu w jaki przetwarzamy dane osobowe, jak również skargi dotyczące tych kwestii, prosimy o przesłanie maila zatytułowanego „skarga RODO” wraz ze szczegółowymi informacjami na adres: asekspertrodo@gmail.com Wszelkie otrzymane skargi zostaną rozpatrzone i udzielimy na nie odpowiedzi.

 

Aktualizacja

Niniejsza polityka prywatności może być niekiedy aktualizowana. Prosimy regularnie śledzić naszą politykę prywatności.